Regulamin

Obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zakupu oraz korzystania z Systemu LabJet, dostępnego na Portalu www.labjet.pl.   
 2. Właścicielem Portalu i Systemu jest LABJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, ul. Mikołaja Kopernika 64A, lok.3 p. II (Tobaco Park), 90-553 Łódź, NIP: 7272875816, email: biuro@labjet.pl 
 3. System LabJet działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 4. Złożenie Zamówienia na Portalu oznacza akceptację Regulaminu. 
 5. Regulamin ten odpowiada wymogom art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).

§ 2. Definicje

W celu jednoznacznej interpretacji Regulaminu, poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Sprzedawca/LabJet/Administrator – LABJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, ul. Mikołaja Kopernika 64A, lok.3 p. II (Tobaco Park), 90-553 Łódź, NIP: 7272875816, email: biuro@labjet.pl 
Portal – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.labjet.pl 
System – program informatyczny CRM, który służy do pełnego zarządzania zleceniami i usługami Klienta i Użytkownika dostępny po zarejestrowaniu w Portalu.  
Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Portalu, będący jednocześnie płatnikiem (podmiot nieposiadający statusu konsumenta). 
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu na podstawie Regulaminu (odpłatne i nieodpłatne).  
Użytkownik – Klient i każdy pracownik przeglądający i korzystający z zawartości Systemu. 
Abonament – pakiet funkcjonalności dostępnych w ramach wybranej przez Klienta odpłatnej Usługi dostępny na Portalu. 
Cennik - zestawienie aktualnych informacji o cenach brutto Usług wyrażonych w złotych polskich (PLN), dostępnych na Portalu w zakładce „CENNIK” i stanowiące integralną część Regulaminu. Cennik może ulec zmianie, minimalnie o wskaźnik inflacyjny CPI za poprzedni rok. Aktualna wersja Cennika jest zawsze dostępna na Portalu.   
Zamówienie/Umowa – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Portalu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów poprzez Zamówienie online.   
Okres rozliczeniowy – okres rozliczania odpłatnych Usług świadczonych w ramach wykupionego przez Klienta Abonamentu (np. 1-miesiąc, 12-miesięcy); 
Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3. Składanie Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 2. Zamówienie można złożyć poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na Portalu po wybraniu żądanego Abonamentu lub poprzez przesłanie formularza kontaktowego po wybraniu tematu rozmowy “Chcę złożyć zamówienie”. 
 3. W formularzu zamówienia Klient zobowiązany jest podać: swoje imię i nazwisko, NIP, nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz wybrać Usługę i zaakceptować zgody. 
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem Zamówienia. 
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient ma 7 dni kalendarzowych na opłacenie Zamówienia. W przypadku braku płatności w ww. terminie zamówienie zostanie anulowane, a konto utworzone w Systemie oraz dane i pliki umieszczone przez Klienta lub Użytkownika zostaną skasowane i nie będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności link: https://www.labjet.pl/privacy/.

§ 4. Darmowy dostęp do Systemu LabJet

 1. Konto Klienta w ramach planu Free jest darmowe dla jednego Użytkownika/Klienta. 
 2. Darmowy dostęp w ramach planu Free obejmuje funkcje Systemu opisane w Cenniku. 
 3. Dostęp do Systemu LabJet w ramach planu Free jest dożywotni. Jednak w przypadku braku aktywności Użytkownika w Systemie w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia, LabJet zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Free o czym poinformuje Użytkownika nie później niż 30 dni przed usunięciem konta. 
 4. W trakcie korzystania z planu Free istnieje możliwość zamówienia odpłatnego dostępu do Systemu LabJet w dowolnym momencie.

§ 5. Płatności

 1. Klient może dokonać płatności za dostęp do Systemu LabJet za pomocą przelewu bankowego lub płatności online.  
 2. Momentem zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 3. Po zaksięgowaniu płatności na koncie, Sprzedawca wystawi fakturę na podstawie danych Klienta i prześle ją na podany adres e-mail w ciągu 7 dni. 
 4. Kwota do zapłaty na fakturze obejmuje cenę z Cennika dostępnego na Portalu. 
 5. O zmianach opłat abonamentowych Użytkownicy będą informowani poprzez publikację aktualnego Cennika na Portalu. 
 6. Zmiany w Cenniku nie wiążą się z automatyczną zmianą opłat abonamentowych dla Klientów w trakcie trwania subskrypcji swojego Okresu Rozliczeniowego. Nowe stawki zaczną obowiązywać od momentu odnowienia. 
 7. Ceny Abonamentów są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT lub są z niego zwolnione).
 8. Akceptacja niniejszego Regulaminu wiąże się z jednoczesną akceptacją zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

§ 6. Dostęp do systemu w ramach Abonamentu

 1. Aktywacja Usługi nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy. Klient otrzyma automatyczne powiadomienie o aktywacji Usługi w ramach wybranego Abonamentu drogą elektroniczną na adres e – mail podany przy rejestracji. 
 2. Klient ma nieograniczony dostęp do Portalu i Systemu, 24 godziny na dobę. 
 3. Przejście na wyższy pakiet Abonamentu jest możliwe w dowolnej chwili. Skontaktuj się ze Sprzedawcą pod adresem biuro@labjet.pl, aby dokonać zmiany.  
 4. Opłata za wyższy pakiet zacznie obowiązywać od kolejnego miesiąca rozliczeniowego. Dodatkowo, doliczona zostanie opłata za dni pozostałe do końca bieżącego miesiąca, liczona proporcjonalnie od dnia zakupu wyższego pakietu. 
 5. Sprzedawca informuje Klienta o zbliżającym się końcu Okresu rozliczeniowego i konieczności uiszczenia opłaty za kolejny okres. Wiadomość jest wysyłana przed upływem bieżącego Okresu.
 6. Wszelkie promocje i rabaty nie łączą się ze sobą. Przy zakupie płatnego Abonamentu będzie obowiązywał jeden, wyższy rabat, który został udzielony Klientowi.

§ 7. Reklamacje

 1. Jeśli Użytkownik zauważy problemy z działaniem Portalu i/lub Systemu LabJet lub ze świadczonymi Usługami, może złożyć reklamację. 
 2. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@labjet.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Portalu po wybraniu “Reklamacja” jako tematu zgłoszenia. 
 3. Reklamacja powinna zawierać: 
  - dane Klienta w tym adres e-mail i adres/nazwę swojego systemu np. “przykład.labjet.pl”, który jest widoczny w pasku przeglądarki internetowej. 
  - opis zgłaszanych zastrzeżeń, nieprawidłowości i niezgodności, z podaniem daty ich wystąpienia. 
  - informację o tym, czego Klient oczekuje od Sprzedawcy w związku z reklamacją. 
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację lub zgłoszenie o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Klientowi jak najszybciej, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

§ 8. Prawa własności intelektualnej

 1. Zarówno Portal jak i System LabJet zawierają treści chronione prawem własności intelektualnej. 
 2. Wszystkie treści publikowane na Portalu, w tym grafiki, publikacje, logotypy i znaki towarowe, są chronione prawami autorskimi Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, pobieranie, przekazywanie, sprzedawanie lub inne wykorzystywanie tych treści w całości lub w części bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione. 
 3. Sprzedawca udziela Klientowi ograniczonego prawa do korzystania z Systemu LabJet (zwanego dalej „Licencją”). Licencja ta pozwala na korzystanie z Systemu LabJet zgodnie z jego przeznaczeniem, na zasadach określonych w Regulaminie, Instrukcjach i Cennikach, które stanowią integralną część Regulaminu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może udzielać sublicencji na korzystanie z Systemu LabJet.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. Administrator zobowiązuje się do informowania Klientów o wszelkich zmianach w Regulaminie poprzez umieszczanie stosownych informacji na Portalu. 
 2. Sprzedawca może podpisać z Klientem indywidualną Umowę, która określa zasady korzystania z Systemu LabJet. W przypadku gdy postanowienia Umowy i Regulaminu są sprzeczne, pierwszeństwo mają zapisy Umowy. 
 3. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Usług zamówionych przed ich wprowadzeniem. Usługi te będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 
 4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.