Polityka prywatności

§ 1. Podstawowe informacje

 1. Czy zbieramy jakieś dane?
  Podczas samej wizyty na naszej stronie internetowej nie zbieramy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych i firmowych, ani nie zbieramy danych z plików „cookie” (nie występują).
 2. Przetwarzamy dane wyłącznie po Rejestracji. A w jaki sposób wykorzystujemy dane?
  a) Dane rejestracyjne i zgłoszeniowe, zarówno osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, IP), jak i firmowe (NIP, REGON, KRS, IP), udostępniane firmie LabJet za pośrednictwem rejestracji na stronie www.labjet.pl będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zapytań zgłoszonych przez Użytkownika, oraz wyłącznie w celach realizacji Zamówienia.
  b) Dane te nie będą udostępniane podmiotom i osobom trzecim. Nikomu nie przekazujemy Twoich danych bez wyraźnego pozwolenia z Twojej strony.
  c) Masz zawsze prawo dostępu do danych, możesz chcieć je sprostować lub sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych.
  d) Możesz też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  e) Nie stosujemy marketingu przez firmy zewnętrzne a wszelkie informacje typu Newsletter wysyłane są wyłącznie i bezpośrednio z naszego Systemu bez ingerencji osób/podmiotów trzecich.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny realizacji Zamówień informatycznych LabJet. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację usługi przez Administratora. Podanie danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim oraz w celu nawiązania kontaktu jest całkowicie dobrowolne.

§ 2. Słownik pojęć

Sprzedawca/LabJet - „LABJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, ul. Mikołaja Kopernika 64A, lok.3 p. II (Tobaco Park), 90-553 Łódź, NIP: 7272875816, email: biuro@labjet.pl
Portal - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.labjet.pl
System - program informatyczny CRM, który służy do pełnego zarządzania zleceniami i usługami Klienta i Użytkownika dostępny po zarejestrowaniu w Portalu.
Panel Kontrahenta - moduł sytemu który może zawierać Dane wrażliwe/medyczne udostępniany na wyłączną odpowiedzialność Klienta i Użytkownika stronom/podmiotom/osobom trzecim.
Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Klientów i Użytkowników Portalu i Systemu.
Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Portalu (podmiot nieposiadający statusu konsumenta).
Użytkownik – Klient i każdy pracownik przeglądający i korzystający z zawartości Systemu.
Zamówienie/Umowa– oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Portalu,  określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów poprzez Zamówienie online.
Dane wrażliwe/medyczne - dane umieszczane przez Klientów i Użytkowników, a związane wyłącznie z danymi przekazywanymi w ramach korzystania z Systemu i Panelu Kontrahenta.
RODO – ustawa art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Partner Biznesowy – bezpośredni partner biznesowy LabJet, który nie ma wglądu do danych objętych RODO, a żadne dane Użytkowników, Klientów czy Dane wrażliwe/medyczne nie są mu udostępniane przez LabJet (Administratora).
Administrator – firma LabJet Sp. z o.o.

§ 3. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Firma „LABJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, ul. Mikołaja Kopernika 64A, lok.3 p. II (Tobaco Park), 90-553 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001082473, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN, NIP: 7272875816, Regon: 52751572. (dalej zwana też: LabJet)
 2. Wszystkie prośby o udostępnienie lub usunięcie danych i kontakt z Administratorem danych należy kierować na adres email biuro@labjet.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapytania i Zamówienia. Mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie zapisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawiania faktury rejestracji oraz uruchomienia Zamówienia. Zebrane dane nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani poddawane profilowaniu.

§ 4. Prawa osób, której dane dotyczą

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 2. Prawo do:
  a) sprostowania swoich danych osobowych;
  b) usunięcia swoich danych osobowych;
  c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  e) przenoszenia swoich danych osobowych;
  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

§ 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informuję, że:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów i Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez LabJet a w tym poprzez: Portal, System i Panel Kontrahenta.
 2. LabJet przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) Realizacji Umowy - Dane osobowe przetwarzane będą w celu; zawarcia lub realizacji Umowy, Zamówienia, nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego/telefonicznego zamieszczonego na Portalu, usług konsultacji, archiwizacji danych i prac serwisowych na rzecz Klienta, będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Świadczenie usług odbywa się na podstawie zawartej z Klientem Umowy online w formie rejestracji na Portalu i opłaceniu abonamentu co wiąże się z jednoczesnym złożeniu Zamówienia u Sprzedawcy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, jeżeli przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes LabJet;
  b) Wypełnienie obowiązku prawnego - podanie danych osobowych jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia Umowy, również może być niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Labjet, tj.: księgowych, podatkowych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmu, ochronie tajemnic handlowych i przedsiębiorstw, unikania stwarzania konfliktu interesów miedzy swoimi Klientami, udostępnienie na podstawie prawa
  odrębnego, podstawę prawną stanowi tutaj ciążący na LabJet obowiązek prawny, regulowany w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą - przetwarzanie danych ma na celu również ochronę danych osobowych w celu ratowania życia lub zdrowia, zabezpieczenia Systemu w taki sposób, aby Dane wrażliwe/medyczne nie wypływały bezpośrednio z Systemu;
  d) Prawnie uzasadniony interes - Marketing własnych produktów i usług firmy LabJet oraz jej Partnerów Biznesowych (którzy to nie mają wglądu do Systemu i Panelu Kontrahenta, danych Klientów, Użytkowników w tym Danych wrażliwych/medycznych) poprzez przesyłanie informacji handlowych o produktach i usługach wyłącznie bezpośrednio z Systemu lub w formie wyświetlanej bezpośrednio w Systemie LabJet lub dokumentach generowanych przez System, w tym: informacje o podjętym Partnerstwie Biznesowym LabJet z inną firmą i danymi kontaktowymi do Partnera; umieszczenie linków/grafik do sklepów/firm Partnerów Biznesowych bezpośrednio współpracujących z LabJet w Systemie, Portalu, Panelu Kontrahenta; umieszczenie na stałe linków/grafik/e-maili i innych danych do sklepów/firm Partnerów Biznesowych bezpośrednio współpracujących z LabJet w e-mailach wysyłanych przez LabJet i w dokumentach Systemowych Sprzedawcy; informowanie o promocjach Sprzedawcy (LabJet) i Partnerów Biznesowych w inny
  sposób nienaruszający ustawy RODO i innych ustaw.

§ 6. Czas i ochrona danych osobowych i Danych wrażliwych

 1. Dane pozostawione i udostępnione na Portalu, Panelu Kontrahenta, Systemie przez Klienta i Użytkownika nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom i podmiotom trzecim. Udostępnione mogą być podmiotom określonym w §4 ust 2 ppkt. b), które to będę miały stosowne umocowanie zgodnie z prawem tj.:
  a) uprawnione organy publiczne,
  b) podmiot realizujący usługi doradcze na podstawie wewnętrznych umów i przepisów prawa,
  c) podmioty dostarczające korespondencję,
  d) podmioty świadczące usługi wspomagające, między innymi takie jak księgowość, doradztwo podatkowe, obsługa IT.
 2. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Zamówienia świadczonego przez Sprzedawcę. Dane przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa od momentu zakończenia świadczenia usług, jednak nie dłużej jednak niż 36 miesięcy po zakończeniu realizacji ostatniego
  Zamówienia.

 3. Dane osobowe, wrażliwe i medyczne umieszczone i udostępnione przez Klienta i Użytkownika na Portalu, Panelu Kontrahenta i w Systemie będą chronione i przetrzymywane przez okres zgodny z Zamówieniem usług.

 4. W terminie 12 miesięcy po zakończeniu korzystania z nowych Zamówień i usług LabJet konto Użytkownika/Klienta na Portalu wraz ze wszystkimi danymi może zostać trwale usunięte, przy czym przed skasowaniem danych Klient zostanie o tym fakcie poinformowany na 30 dni przed usunięciem i zaprzestaniem przetwarzania danych przez LabJet.

 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy. Skargi można składać w formie:
  a) pisemnej na adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  b) elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.
 2. Wszelkie dane osobowe, wrażliwe i medyczne objęte ochroną prawną umieszczane przez Klientów i ich Użytkowników w Systemie są chronione na ich odpowiedzialność poprzez odpowiednie swoje wew. procedury i zabezpieczenia.
 3. LabJet (Sprzedawca i Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego użytkowania i zabezpieczenia Systemu po stronie Klienta i jego Użytkowników.
 4. Rejestracja w Systemie i na Portalu w momencie przekazania danych do LabJet jest jednoznaczna z akceptacją powyższej Polityki Prywatności.